Sunday, 18 November 2012

BULAN BAHASA

Bulan Bahasa Kebangsaan Agenda Nasional

Abang Patdeli Abang Muhi
Mungkin ada yang menganggap BBK yang disambut dalam bulan Oktober saban tahun sebagai suatu ritual semata-mata. Barangkali ada juga yang melihatnya sebagai urusan dan tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sahaja, manakala agensi kerajaan yang lain pula tidak perlu berasa bahawa menyemarakkan sambutan BBK itu juga tanggungjawab moral dan sosial mereka. Tidak kurang juga ada kalangan yang tidak ambil tahu langsung akan adanya sambutan BBK. Pada masa yang sama, ada kalangan yang sangat prihatin untuk ikut serta meraikan dan merancakkan sambutan BBK setiap kali acara nasional itu diadakan.
Sesungguhnya, BBK merupakan salah satu daripada sekian banyak agenda nasional kerajaan, khususnya dalam aspek memperkukuh proses pembinaan negara – bangsa yang mencakupi pembinaan semangat kenegaraan, keperibadian nasional, dan kesatuan bangsa.
Sebahagian daripada hasrat murni penganjuran BBK adalah untuk mempersegar semangat kecintaan masyarakat terhadap bahasa kebangsaan, sekali gus memperkukuh kembali keyakinan mereka terhadap keupayaan dan potensi bahasa itu sebagai bahasa rasmi, bahasa pengucapan budaya tinggi, bahasa ilmu, bahasa komunikasi sosial, bahasa pembentuk peribadi nasional, bahasa perpaduan, dan bahasa pengerat integrasi nasional.

DEKAT DAN DI

Dekat dan ”Di”

Choo Hung Fei
Kata dekat merupakan golongan kata adjektif. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis, seperti yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan. Antaranya termasuklah kata adjektif sifatan atau keadaan, seperti baik dan jahat, kata adjektif warna, seperti hijau dan kuning, kata adjektif jarak, seperti jauh dan dekat, dan kata adjektif ukuran, seperti tinggi dan rendah.
Kata di pula merupakan golongan kata tugas. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat 17 jenis kata tugas, antaranya termasuklah kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata sendi nama, dan kata arah. Kata di berada dalam kelompok kata sendi nama.
Dalam hal ini, jelaslah bahawa kata dekat dan kata di bukan daripada golongan kata yang sama. Namun begitu, masyarakat lazimnya menggunakan kata dekat bagi menggantikan fungsi kata di dalam komunikasi lisan. Seolah-olah kata dekat telah mengambil fungsi kata di sebagai kata sendi nama yang merujuk tempat.

Friday, 16 November 2012

IMBUHAN AWALAN YANG MENUNJUKKAN BILANGANImbuhan awalan dalam bahasa Melayu yang merujuk bilangan ialah tuna-, eka-, dwi-, tri dan panca- Awalan ini dipinjam daripada bahasa Sanskrit, iaitu imbuhan yang telah lama terserap ke dalam sistem bahasa atau tatabahasa bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, imbuhan awalan yang menunjukkan maksud bilangan ini kurang digunakan oleh penutur jati bahasa Melayu. Imbuhan seperti tuna- dan tri- dilihat penggunaannya tidak begitu produktif dalam bahasa Melayu untuk membentuk kata terbitan berbanding dengan imbuhan eka-, dwi- dan panca-.
Imbuhan tuna- kurang digunakan dalam bahasa Melayu, tetapi acap terdapat dalam bahasa Indonesia. Awalan tuna- menerbitkan kata nama untuk memberikan makna tiada atau tidak mempunyai langsung. Contohnya:
i. tunaaksara – tidak dapat membaca dan menulis, buta huruf.
ii. tunawisma – tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah yang tetap, gelandangan.
iii. tunasusila – tidak bersusila.
iv. tunawicara – tidak dapat bercakap atau bisu.
Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa, Jun 2012

KALAU BERBAHASA......Berkejaran angsa tepian angsana,
Mari berkawan si itik serati;
Kalau berbahasa biarlah bermakna,
Barulah sampai azimat di hati.
Hidangan desa mari dijamah,
Duduk di sanggar menampi padi;
Kalau berbahasa biarlah berhemah,
Barulah terpancar insan berbudi.
Tanam markisah di hujung dusun,
Daun cemperai ditiup pawana;
Kalau berbahasa biarlah tersusun,
Jangan sampai merosak wacana.
Darilah gangsa menjadi cembul,
Dihias indah permata utara;
Kalau berbahasa pastikan betul,
Barulah terserlah tutur bicara.
Mari rasa ulam mesirah,
Kelat sekali si buah pinang;
Kalau berbahasa penuh hidayah,
Hati yang resah menjadi tenang.
Cincin suasa di dalam peti,
Hadiah mempelai buat perawan;
Kalau berbahasa berhati-hati,
Jangan sampai menyinggung perasaan.
Subur kelisa keliling perigi,
Di tengah laman banyak cempedak;
Kalau berbahasa jangan meninggi,
Takut-takut menjadi riak.
Anak rusa di tanah pamah,
Burung tempua hinggap di titi;
Kalau berbahasa penuh berhikmah,
Satu dunia bertaut hati.

Puisi ini dipetik daripada Pelita Bahasa, Oktober 2012.

MEMANTAPKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

 

 Memantapkan Pengajaran Bahasa Melayu

Oleh HASAN BASERI BUDIMAN
Sebenarnya tidak banyak guru yang mengambil berat tentang pentingnya objektif pengajaran, ketika mereka mengajar. Hal ini dikatakan demikian mungkin kerana guru tidak pernah menyedari bahawa objektif pengajaran itu merupakan pernyataan penting bagi mengenali perubahan yang diharapkan dalam pemikiran, tindakan atau perasaan murid, hasil daripada sesuatu kelangsungan proses pembelajaran di bilik darjah, yang juga akan menerangkan perkara yang dapat murid lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran.
Tegasnya, objektif pengajaran ialah pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai murid pada akhir unit sesuatu pelajaran dan dapat pula diukur atau dilihat untuk dijadikan sebagai bukti bahawa objektif pembelajaran berlaku kepada murid.
Kegagalan memahami betapa pentingnya sumbangan objektif dalam pengajaran telah menjadikan kebanyakan guru bahasa Melayu:
 • Gagal mengenal pasti topik yang hendak diajarkan dan yang akan memandu mereka membuat pemilihan kaedah atau strategi pengajaran-pembelajaran termasuk jenis bantuan teknologi pendidikan yang sesuai digunakan.
 • Gagal menilai pelaksanaan rancangan pengajaran, keberkesanan pengajaran dan pencapaian murid.
 • Gagal melaksanakan pengajaran pemulihan atau pengayaan kepada murid yang memerlukannya.
 • Gagal menyedarkan murid tentang perkara atau objektif yang diharapkan untuk dicapai pada akhir pembelajaran, bagi memastikan mereka lebih peka dalam mempertingkatkan penguasaan bahasa Melayu di luar bilik darjah.
Hasilnya, terjadilah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang tidak lebih daripada satu proses memberikan ilmu secara melepaskan batuk di tangga sahaja. Kita tidak perlu hairan jikalau selepas 55 tahun negara kita merdeka, masih banyak murid yang tidak mampu untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul.
Sepatutnya setiap guru Bahasa Melayu yang bertanggungjawab harus rasa bimbang dengan sikap acuh tidak acuh mereka selama ini terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di bilik darjah kerana kerja sebegini akan terus merencatkan strategi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memartabatkan bahasa Melayu di sekolah. Sudah sampai masanya guru bahasa Melayu merencanakan sendiri usaha memartabatkan bahasa kebangsaan ini dengan lebih cekap, ketika KPM sudah pun merangka strategi dalam melaksanakan langkah untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid melalui dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris
(MBMMBI). Antara langkah tersebut termasuklah:
 • Penambahan bilangan guru bahasa Inggeris sebanyak 13 933 orang untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Ini termasuklah 1000 orang guru dari luar negara, 600 orang guru bersara dan 12 333 guru tambahan dari Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Keutamaan akan diberikan kepada sekolah luar bandar dan pedalaman untuk mendapatkan guru terbaik. KPM juga akan menyediakan guru penolong bahasa Inggeris gred DG 41 untuk kelas yang melebihi 35 orang murid tahun satu dan tahun dua.
 • Peruntukan waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi sekolah kebangsaan Tahap I ditambah sebanyak 90 minit daripada 240 minit menjadi 330 minit seminggu. Bagi Tahap II ditambah sebanyak 90 minit daripada 210 minit menjadi 300 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina atau Tamil, Tahap I ditambah 100 peratus, iaitu daripada 60 minit menjadi 120 minit seminggu. Bagi Tahap II ditambah sebanyak 30 minit daripada 90 minit menjadi 120 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi tingkatan satu hingga tingkatan enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 200 minit menjadi 280 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu bagi Malaysian University English Test (MUET) untuk murid tingkatan enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 320 minit menjadi 400 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi program matrikulasi ditambah 100 peratus iaitu daripada tiga jam menjadi enam jam seminggu.
 • Program Sastera Kontemporari Kanak-kanak Bahasa Inggeris diperkenalkan kepada semua murid Tahap II untuk mengukuhkan minat membaca mereka di samping memperkenalkan unsur sastera.
 • Makmal bahasa Inggeris akan diwujudkan di sekolah untuk memudahkan murid mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan.
 • Teknologi maklumat akan dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris melalui penggunaan perisian komputer yang sesuai.
 • Pelajaran tatabahasa bahasa Inggeris akan diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris.
 • Pendedahan istilah sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris, elemen sains dan teknologi akan diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris.
­
Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa, April 2012

KEFAHAMAN DAN PEMAHAMAN

 

Kefahaman dan Pemahaman Adakah Kedua-duanya Sama?Oleh S. NATHESAN
Baru-baru ini, semasa sesi kelas bahasa, timbul satu persoalan dalam kalangan murid saya tentang maksud kata nama terbitan kefahaman dan pemahaman. Persoalannya: Adakah kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama, atau sebaliknya? Umumnya, tanggapan pengguna adalah bahawa kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama, iaitu perkataan yang bersinonim dalam bahasa Melayu.
Dalam kalangan guru, sering juga timbul persoalan ini, khususnya ketika digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kerap juga, guru mengendalikan aktiviti membaca petikan dan kemudian latihan, sama ada secara lisan atau tulisan untuk menguji pemahaman pelajar mereka. Adakah aktiviti membaca, memahami petikan dan menjawab soalan mengenai petikan disebut sebagai latihan kefahaman atau latihan pemahaman? Kini, memang terdapat penggunaan secara bertukar ganti antara latihan kefahaman dan latihan pemahaman dalam kalangan guru.
Untuk memahami maksud kedua-dua perkataan tersebut, kita teliti dahulu maknanya. Entri dalam Kamus Dewan Edisi Keempat(2005) adalah seperti yang berikut:
Kefahaman: keupayaan (kemampuan) memahami, faham tidaknya (seseorang) akan sesuatu yang dipelajari (dibaca,dsb). Contoh ayat: Oleh itu, ujian keberkesanan pengajaran guru yang sebenarnya ialah kefahaman pelajar.
Pemahaman: perihal memahami, apa yang difahami tentang sesuatu atau sejauh mana sesuatu itu difahami, tanggapan. Contoh ayat: Kesan yang paling ketara yang saya peroleh daripada kursus ini ialah pemahaman saya tentang hakikat Islam sebagai tatacara hidup yang lengkap.
___

Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa, Mac 2012.

Tuesday, 9 October 2012

TAHUKAH ANDA....

PEMARTABATAN BAHASA MELAYU(DEWAN BAHASA 2/99) Oleh: Mazlan A. Aziz


PENDAHULUAN  

Martabat dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan terutamanya di institusi pendidikan tinggi swasta mengalami perubahan status apabila Akta Pendidikan 1996 diluluskan oleh Parlimen Malaysia.    Menurut tafsiran Seksyen 2 dan seksyen berkenaan dalam Akta 1996, bahasa kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa penghantar di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Walau bagaimanapun, menurut Seksyen 17(1) Menteri ada kuasa mengecualikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di mana-mana institusi pendidikan lain. Peruntukan tersebut jelas menunjukkan bahawa kedudukan dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar telah mengalami perubahan. 

KEDUDUKAN BAHASA MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA 

 PERLEMBAGAAN persekutuan Malaysia melalui Perkara 152(1) memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Seksyen 2 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 pula menghendaki bahasa kebangsaan digunakan untuk maksud rasmi. Perkara 152(1)(a) Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kecualian, iaitu dengan syarat bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, lain daripada maksud rasmi), atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. 

 Berdasarkan perkara ini, mahkamah pernah memutuskan, dalam kes Universiti Merdeka lawan Kerajaan Malaysia, bahawa oleh sebab tiadanya perkataan “in” (dalam), maka hak untuk mengajar “dalam” bahasa Cina atau sesuatu bahasa lain, selain bahasa Melayu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan.  

KEDUDUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA DALAM 
SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN     

PENGIKTIRAFAN Institusi Pendidikan Swasta (IPS) sebagai sebahagian daripada Sistem Pendidikan Kebangsaan dibuat melalui Seksyen 16 Akta 1996. Oleh sebab IPS merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan, maka IPS mempunyai pilihan dalam hal penggunaan bahasa penghantar sama ada untuk mengikut amalan sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan atau memohon kecualian mengikut seksyen 17 akta berkenaan. Dengan perkataan lain, IPS mempunyai kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan penggunaan bahasa penghantar. Kelonggaran inilah yang merendahkan martabat bahasa Melayu sekali gus melemahkan pencapaian falsafah dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan.
 
 Dari satu segi, Seksyen 75 sebenarnya tidak memberikan apa-apa kuasa kepada Menteri dalam menghendaki pengajaran mata pelajaran tertentu yang relevan dalam konteks pendidikan bersepadu dan kenegaraan di peringkat menengah atas kerana Menteri hanya boleh meminta (may require) institusi pendidikan swasta untuk mengajarkan mata pelajaran bahasa kebangsaan apabila bahasa lain digunakan sebagai bahasa penghantar. Hal ini bermakna bahawa Menteri tidak diberi kuasa yang jelas untuk membolehkan pengajaran mata pelajaran bahasa Melayu diwajibkan. Selain itu, bahasa Melayu hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tambahan di samping mata pelajaran lain yang diajarkan di institusi pendidikan tinggi swasta.    Kesan lain yang ketara ialah bahasa Melayu mungkin tidak mempunyai tempat dalam kurikulum pendidikan swasta kerana bukan sahaja boleh tidak menjadi bahasa penghantar tetapi boleh juga tidak menjadi bahasa wajib. Malah, kedudukannya sebagai bahasa pilihan sebagai bahasa asing tidak disebut sama sekali.  

PERMASALAHAN MARTABAT BAHASA MELAYU SEBAGAI   BAHASA KEBANGSAAN 

Beberapa gejala yang berlaku kini dengan seriusnya mencabar martabat dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Menurut Hashim Musa (1996), yang paling serius ialah penubuhan kolej swasta dan separuh swasta dan institusi pengajian tinggi kerajaan yang kesemuanya berpenghantar bahasa Inggeris. Menurut beliau lagi, faktor ini ditambah pula oleh gejala globalisasi yang menekankan penggunaan bahasa Inggeris dengan pesatnya. Selain itu, faktor-faktor itu disertai juga oleh penggunaan bahasa Inggeris yang memang berleluasa dalam sektor swasta yang tidak pernah tergugat atau digugat. Di samping itu, wujud golongan Inggerisofili yang muncul dengan nostalgia mereka yang amat tebal terhadap bahasa Inggeris hingga menggugat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia dan sebagai bahasa penghantar pendidikan.

  Faktor lain yang tidak kurang pentingnya ialah kini di kalangan golongan elit Malaysia timbul satu perasaan kecurigaan tentang kemampuan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa penghantar ilmu sains dan teknologi (Hashim Musa 1996). Dengan kata lain, wujud krisis keyakinan tentang kemampuan bahasa Melayu dalam menghuraikan dan mengungkapkan ilmu yang tinggi. Oleh hal yang demikian, faktor dan krisis ini perlu dilihat secara objektif dalam usaha kita memartabatkan bahasa Melayu, lebih-lebih lagi apabila wujudnya Akta IPTS yang kelihatan meminggirkan bahasa Melayu.    

PEMARTABATAN BAHASA MELAYU DI INSTITUSI   PENDIDIKAN TINGGI SWASTA     

Perjuangan mendaulatkan dan memartabatkan bahasa Melayu telah dijalankan sekian lama. Malah proses menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar pendidikan telah mengambil masa yang panjang dan hanya pada tahun 1982 baharulah bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar sepenuhnya dalam sistem pendidikan negara. Pelbagai akta dan dasar seperti Akta Pelajaran 1961, Akta Bahasa Kebangsaan 1963, Akta Bahasa Kebangsaan 1967 serta Penyata Razak dan Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1982) telah dirancang, digubal, dan dilaksanakan. Penubuhan Universiti kebangsaan Malaysia pada tahun 1972 yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya sebagai bahasa penghantar menunjukkan kemampuan bahasa Melayu itu sendiri.
 
 Berdasarkan pelbagai akta dan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berkenaan, jelaslah bahawa kedudukan dan martabat bahasa Melayu telah diletakkan di tahap yang tinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa rasmi. Tetapi martabat bahasa Melayu kelihatan terhakis dengan wujudnya akta Pendidikan 1996. Peruntukan dalam akta berkenaan jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah di kesampingkan. Dalam hal ini, Abdullah Ayob (1998) Pro Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) berkata bahawa para siswa tempatan perlu mempertahankan martabat bahasa kebangsaan kerana kedudukan bahasa kebangsaan sekarang ini berhadapan dengan beberapa banyak tekanan berikutan banyak institusi pengajian tinggi swasta yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Abdullah berkata bahawa langkah ini perlu bagi memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa kebangsaan untuk selama-lamanya.  
 Kedudukan dan martabat bahasa Melayu dalam akta berkenaan juga telah menyebabkan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V 1998 membuat resolusi agar:   ? Menyemak serta melaraskan semula tujuan Akta Pendidikan (AP) 1996 dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 1996.  ? Menggugurkan Fasal 17 dalam AP dan Fasal 41 Akta IPTS 1996.   ? Mengkaji dan menggugurkan dasar yang membenarkan bahasa Inggeris, Cina, dan Tamil digunakan sebagai bahasa penghantar di sekolah dan di universiti.   ? Menggesa semua tenaga pengajar tempatan di IPTS mengajar kursus dalam bahasa Melayu.   ? Menggesa memastikan semua IPTS yang akan memulakan dan menyambung operasinya menyediakan rancangan realistik untuk melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dalam jangka masa yang munasabah.(Berita Harian 29 Jun 1998:1) 

Berdasarkan resolusi di atas, jelaslah bahawa AP 1996 dan Akta IPTS 1996 berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu telah meragukan dan membimbangkan banyak pihak. Abdul Latif Abu Bakar, pengarah kongres berkenaan berkata bahawa pertumbuhan pesat IPTS kini rata-rata menyaksikan kebanyakan pihak berkenaan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar dalam pelaksanaan program pengajian yang ditawarkan. Keadaan ini secara langsung menggambarkan pihak terbabit tidak mendaulatkan bahasa rasmi negara.    AP 1996 dan Akta IPTS 1996 turut dilihat sebagai bertentangan dengan langkah-langkah peningkatan dan pengukuhan bahasa Melayu. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin (1994) menegaskan bahawa beberapa langkah telah diambil untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua mata pelajaran, kecuali bahasa-bahasa asing melalui strategi bahasa Melayu merentas kurikulum. Jelas sekali bahawa langkah ini akan menjadi sia-sia dan boleh dilihat sebagai berundur ke belakang. 

 Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak (1998) telah membuat pengumuman bahawa kursus Pengajian Malaysia yang diwajibkan di semua universiti swasta di negara ini akan dikendalikan dalam bahasa Melayu, selaras dengan usaha mengangkat martabat bahasa itu. Langkah ini merupakan suatu usaha yang sangat dialu-alukan. Walau bagaimanapun usaha ini tentunya masih belum cukup untuk memartabatkan bahasa melayu sewajarnya.  

 Kerajaan tidak harus membelakangkan penggunaan bahasa Melayu kerana usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa dan untuk menjayakan matlamat Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan akan gagal. Sekiranya kita ingin menjadikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa utama dunia siber, bahasa Melayu perlu terlebih dahulu digunakan di IPTS. Jika tidak, cita-cita ini hanya akan menjadi omong-omong kosong dan akan tinggal impian semata-mata.  Inilah masa yang sesuai untuk memperkenalkan bahasa Melayu terutamanya di peringkat institusi pengajian tinggi kepada pelajar dari negara luar. Dengan bersikap proaktif untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dihormati oleh warga dunia maka kita harus mendaulatkannya di dalam dan di luar negara.

 Juriah Long (1996) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Pendidikan bahasa kebangsaan dan bahasa antarabangsa dalam era industrialisasi dan globalisasi telah menyatakan bahawa ahli profesional dan teknokrat dari luar negara yang bertugas di negara ini perlu berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan pekerja mereka. Oleh itu, mereka perlu juga mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa asing dan oleh sebab timbulnya keperluan-keperluan baru bagi menghadapi era industrialisasi dan globalisasi ini maka sewajarnyalah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantar di IPTS negara ini.  

 Nik Safiah Karim (1984) pernah mengatakan bahawa pencapaian taraf keintelektualan bahasa Melayu akan menjadi lebih nyata apabila bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ilmiah. Dalam hal ini, kita sedia maklum bahawa institusi pengajian tinggi merupakan institusi yang menjunjung ciri-ciri keilmiahan sama ada dari aspek pengajaran dan pemelajaran mahupun dari aspek penyelidikan. Universiti memainkan peranan utama dalam penyelidikan dan sewajarnyalah bahasa Melayu digunakan agar dapat mengangkat martabat dan kemampuan bahasa Melayu itu sendiri memperkatakan hal-hal yang lebih abstrak secara tepat dan tegas. 
  Akta Pendidikan 1961 yang memberikan fokus utama mengembangkankan pendidikan melalui bahasa kebangsaan sebagai medianya dan menggantikan bahasa Inggeris telah berjaya (Abdul Ghani Awang 1997). Akta tersebut memainkan peranannya selama tiga dekad setengah dan didapati mampu melaksanakan matlamat dan falsafah dasar pendidikan negara. Kejayaan demi kejayaan telah dicapai dan Malaysia diakui sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu dengan menggunakan dan menempatkan bahasa Melayu dengan sewajarnya. Oleh itu, tidak perlu wujud kurang keyakinan dalam menggembleng dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di IPTS seperti yang dilakukan sebelum ini. IPTS yang baru muncul tidak wajar diberikan kelonggaran semata-mata untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada bahasa asing mengambil tempat.

 Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan selama ini telah banyak membawa kemajuan kepada pembangunan negara dan dapat menerapkan perpaduan di kalangan rakyatnya. Oleh itu, wajarlah keyakinan dan kepercay aan kepada kemampuan bahasa Melayu diteruskan dalam sistem pendidikan negara.  
 Pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing sebenarnya telah lama dijalankan di institusi pengajian tinggi di negara ini.

 Menurut Azhar Ab. Wahab dan Noor Ida Ramli (1997), Jabatan Pengajian Melayu Institut Teknologi Mara mula memperkenalkan kursus bahasa Melayu sejak tahun 1972 lagi kepada pelajar Kajian Sebaran Am dan kursus-kursus diploma yang lain. Malah kursus bahasa Melayu bagi sekumpulan 25 orang jurutera syarikat Esso Production Malaysia Inc., Kerteh Terengganu telah dijalankan oleh ITM cawangan Pahang. Begitu juga halnya dengan pengalaman Universiti Kebangsaan Malaysia (Abu Bakar Hj. Ibrahim dan Asma Yussof 1994) dan Universiti Sains Malaysia (Mashudi Kader 1996). Keadaan ini menunjukkan kemampuan dan keperluan bahasa Melayu sebagai bahasa pemelajaran dan juga bahasa keilmiahan khususnya di IPT tempatan. 

 Martabat bahasa Melayu di IPT sebenarnya telah menunjukkan kemampuan dan keberkesanannya. Hal ini diperkuat apabila bahasa Melayu diajarkan dan diteliti di puluhan universiti di Eropah, di Australia, di New Zealand, dan di Amerika Utara, di samping diteliti dan diajarkan di rantau Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Utara (Ismail Hussein 1995). Dalam hal ini, bahasa Melayu sebenarnya telah menjadi bahasa antarabangsa. Universiti islam Antarabangsa sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar utama dan bahasa Arab sebagai bahasa penghantar kedua (Awang Sariyan 1995) juga telah menjalankan usaha-usaha memartabatkan bahasa Melayu untuk nantinya diangkat sebagai bahasa penghantar.

Hal ini demikian kerana universiti ini disertai oleh pelajar dari dalam negara dan negara luar. Malah Awang Sariyan (1995) turut menyarankan supaya bahasa Melayu diwajibkan di kalangan anak-anak warganegara asing yang belajar di sekolah-sekolah antarabangsa.    Peranan IPT dalam meningkatkan martabat bahasa Melayu sebenarnya sangat penting. Hal ini demikian kerana bidang penyelidikan dijalankan di universiti terutamanya tentang bahasa Melayu. Penyelidikan dijalankan dengan menggunakan bahasa Melayu dan sekali gus membantu meningkatkan martabat bahasa Melayu itu sendiri. Menurut Mohd. Tajudin Abdul Rahman (1996), aktiviti penyelidikan merupakan sesuatu yang dapat membawa kepada pengembangan dan perubahan.

 Dengan kata lain, apabila bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penyelidikan, hal ini akan dapat meningkatkan status dan martabat bahasa Melayu itu sendiri. Berdasarkan hakikat ini, maka wajarlah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantar di IPTS.    Kecenderungan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di IPTS juga berkait rapat dengan persepsi kita tentang kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa akademik di universiti. Pada tanggal 6 Mei 1995, kerajaan telah menyatakan bahawa:  
 “Kerajaan hari ini mengambil keputusan membenarkan penggunaan bahasa Inggeris di institusi pengajian tinggi bagi tujuan meningkatkan ilmu dalam bidang sains dan teknologi … Langkah ini perlu bagi memastikan pencapaian dan penyertaan rakyat dalam pelbagai bidang dalam proses menjayakan negara”              (Mingguan Malaysia 7 Mei 1995)  

Kenyataan di atas jelas menunjukkan ketidakyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar ilmu, lebih-lebih lagi dalam bidang sains dan teknologi. Dalam hal ini Abdul Hamid Mahmood (1996) mengatakan bahawa persoalan mampu atau tidak mampunya bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa akademik terletak pada pendukung atau pengguna bahasa itu sendiri. Abdul Hamid Mahmood menambah bahawa selepas tiga belas tahun bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantar ilmu di universiti-universiti, kesangsian terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa akademik mula dipersoalkan.  

Meletakkan status atau martabat bahasa Melayu bermakna meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan membina budaya berbahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, Tajul Ariffin Noordin (1991) pernah menyarankan supaya diadakan usaha memperkembangkan dan memperkaya penyelidikan asli karya-karya dalam bahasa Melayu dalam semua bidang. Menurut beliau lagi, seluruh spektrum ilmu perlulah diselidiki dan ditulis semula dalam bentuknya yang asal daripada sudut falsafah. Sekiranya kita tidak berani menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di IPTS, bermakna wujud krisis keyakinan masyarakat negara ini terhadap penggunaan bahasa Melayu.   Sebenarnya, pelbagai seminar dan persidangan telah dianjurkan oleh badan-badan bahasa dan pihak-pihak yang berkenaan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Persatuan Linguistik Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka telah menganjurkan Seminar Tamadun Berbahasa Melayu Menjelang Tahun 2020. Seminar ini telah mengutarakan lima resolusi yang antara lain menyatakan bahawa bahasa Melayu telah diterima secara sah dalam dokumen-dokumen perundang-undangan negara sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa penghantar ilmu.
 
Mangantar Simanjuntak (1995) mengatakan bahawa pemelajaran bahasa Inggeris bukan menjadi matlamat utama sistem pendidikan kita. Bahasa Inggeris hanyalah cara untuk memperoleh pengetahuan dan untuk mencapai matlamat yang lain. Menurutnya lagi, kualiti sistem pendidikan kita tidak seharusnya diukur berdasar pada kecekapan kita dalam bahasa Inggeris atau sama ada kita mampu atau tidak mampu bertutur dengan fasih dalam persidangan antarabangsa. Tambahnya lagi, bahasa asing tidaklah terlalu sukar dipelajari jika kita bersungguh-sungguh mempelajarinya. 

CADANGAN DAN KESIMPULAN 

Martabat bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan harus dikembalikan. Bahasa Melayu telah menjalankan fungsinya sebagai bahasa perpaduan dengan amat baik dan berkesan sehingga dapat mewujudkan persefahaman di kalangan penduduk pelbagai etnik di negara ini. Faktor ini tidak harus dilupakan kerana dengan adanya perpaduan inilah maka negara dapat dibangunkan dan dimajukan seperti yang ada sekarang ini.    Pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan di IPTS sangat wajar. Keraguan dari segi kemampuan bahasa Melayu untuk mengungkapkan hal-hal yang berkait dengan sains dan teknologi terutamanya perlu dihapuskan dengan usaha pengintelektualan bahasa Melayu dalam bidang tersebut supaya kewibawaan dan martabat bahasa Melayu dapat dipertahankan. Semua pihak mestilah diyakinkan bahawa ketekalan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan tinggi amat penting bagi menjamin kelangsungan negara dan bangsa Malaysia. 

 Usaha untuk memenuhi kehendak dan keperluan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dunia dan era globalisasi, melalui bahasa penghantar yang sesuai perlu juga difikirkan. Oleh sebab bahasa Melayu sudah diajarkan di pelbagai universiti di dalam dan di luar negeri, maka usaha memenuhi keperluan ini tidaklah terlalu sukar.  

 Selain keperluan berkenaan, kempen, konvensyen, seminar, dan persidangan yang meluas di kalangan rakyat perlu diadakan bagi menanamkan keyakinan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan. Keyakinan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan. Keyakinan tentang kedudukan, martabat, dan wibawa bahasa Melayu perlu terus ditanam, dipupuk, dibina, dan ditingkatkan dari semasa ke semasa. 

 Sememangnya kita senantiasa berusaha dari semasa ke semasa untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, kekreatifan, dan kecemerlangan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan terutamanya. Pihak swasta harus disedarkan bahawa tujuan menguasai bahasa Inggeris cuma untuk menjadi alat menimba dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang lebih penting, bagi membina tamadun bangsa dan negara, kita memerlukan bahasa Melayu yang dapat tumbuh, bertapak, dan berakar umbi di hati sanubari rakyat negara ini.  

Saranan supaya digugurkan Fasal 17 dalam AP dan Fasal 41 Akta IPTS 1996 dan menggugurkan dasar yang membenarkan bahasa Inggeris, Cina, dan Tamil digunakan sebagai bahasa penghantar di sekolah dan di universiti wajar dibuat. Peruntukan ini seolah-olah menunjukkan adanya krisis keyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan yang telah kita bina selama ini. Jika tidak, akan wujud di sebelah pihak untuk membina bahasa Melayu manakala pada pihak yang di sebelah lagi berusaha untuk meruntuhkan atau menghakisnya.  

 Martabat dan status bahasa Melayu perlu dipertahankan dan yang akan mempertahankannya atau tidak adalah kehendak kita sendiri. Dalam usaha kita membina, tidak perlu ada usaha meruntuh supaya segala usaha kita tidak akan menjadi sia-sia. Bahasa Melayu perlu terus dipertahankan agar tidak pupus. Bahasa Melayu perlu terus dikembangkan supaya tidak hilang di dunia ini serta dapat mencerminkan bangsa kita.